Meer informatie over uw Whk beschikking en toegewezen WGA & ZW uitkeringen? Bel ons: 0521 - 72 58 51

Publicatie gedifferentieerde premie 2021

Op 2 september zijn de gedifferentieerde premies 2021 gepubliceerd.

Premie WGA 2021

Het gemiddeld premieniveau van de WGA stijgt in 2021 beperkt. Het gemiddelde percentage stijgt van 0,76% naar 0,78%. De mate waarin de premie van het ene jaar op het andere jaar muteert is afhankelijk van de ontwikkeling van de uitkeringslasten ten opzichte van het premieplichtige loon.

In de premie berekening van 2021 komen de uitkeringen uit 2019 tot uitdrukking. De WGA bestaat uit uitkeringen voortkomend uit een vaste dienstverbanden (WGA Vast) en flexibele dienstverbanden (WGA Flex).
Uitkeringen worden maximaal 10 jaar aan de werkgever doorbelast middels de gedifferentieerde WGA premie.

Minimum premie grote werkgever is 0,19% gebleven
Maximum premie grote werkgever is gestegen van 3,04% naar 3,12%

Premie Ziektewet- flex

In de periode van begin 2019 tot en met begin 2020, zijn de Ziektewetlasten harder gestegen dan voorzien werd bij de premie vaststellingen van 2019 en 2020. De gedifferentieerde premies voor de Ziektewet zijn hierdoor zowel in 2019 als in 2020 te laag geweest. Als gevolg hiervan is een hoger premieniveau in 2021 noodzakelijk om een dergelijk lastenniveau te financieren. Sinds de coronavirus vlakt het niveau van de Ziektewetlasten echter af.

De coronacrisis heeft twee tegengestelde effecten op de ontwikkeling van de Ziektewetlasten. Enerzijds nemen de uitkeringslasten toe door ziekte als gevolg van het coronavirus. Anderzijds nemen de uitkeringslasten voor flexwerkers af door de daling van het aantal flexwerkers als gevolg van de coronavirus. Mensen met een tijdelijk dienstverband verliezen veelal als eerste hun baan tijdens deze crisis. De twee effecten lijken elkaar vrijwel in evenwicht te houden. De verwachting is dat de Ziektewetlasten in het tweede halfjaar van 2020 licht zullen dalen ten opzichte van het niveau in het eerste halfjaar. Dit niveau zal vermoedelijk gehandhaafd blijven in 2021. De verwachte lasten voor 2021 zullen daarom iets lager zijn dan de verwachte lasten voor 2020

Uitkeringen worden voor maximaal 2 jaar aan de werkgever doorbelast middels de gedifferentieerde ZW premie.

Minimum premie grote werkgever 0,14% was 0,13%
Maximum premie grote werkgever 2,32% was 2,08%

Sector 52 uitzendbedrijven

Minimum premie grote werkgever 0,14% was 0,13%
Maximumpremie grote werkgever 9,31% was 10,02%

Terug naar actueel