Meer informatie over uw Whk beschikking en toegewezen WGA & ZW uitkeringen? Bel ons: 0521 - 72 58 51

Author Archives: Peter Dijkstra

 1. Slapende dienstverbanden niet langer toegestaan

  Leave a Comment

  Slapende dienstverbanden zijn niet meer toegestaan om onder de transitievergoeding uit te komen. De Hoge Raad heeft dat besloten.

  Naar schatting zijn er in Nederland enkele duizenden langdurig zieke werknemers die zonder loondoorbetaling toch op papier in dienst blijven bij een werkgever.

  Na twee jaar ziekte krijgt een werknemer die nog steeds niet in staat is om te werken een arbeidsongeschiktheidsuitkering krachtens de WIA. De ontslagbescherming die gedurende de eerste twee jaar van ziekte geldt eindigt dan, waarbij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst logisch is. Vanwege de transitievergoeding gebeurt dat echter vaak niet.

 2. UWV start onderzoek re-integratie WGA gerechtigden

  Leave a Comment

  Vanaf 1 oktober start UWV, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van ondersteuning van mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA), op hun weg naar re-integratie en werkhervatting.

  Mensen die tijdelijk of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en daarom een uitkering hebben van UWV, hebben vaak moeite om een baan te vinden die past bij hun mogelijkheden en beperkingen. Het kabinet heeft daarom in het Regeerakkoord geld vrij gemaakt om de ondersteuning en begeleiding voor deze groep door UWV te versterken.

  Om de kansen van mensen op werkhervatting groter te maken, is het belangrijk te weten welke vormen van ondersteuning het beste werken en voor wie. De ondersteuningstaak van UWV is arbeidsintensief en duur. Om de ondersteuningstaak ook in de toekomst  goed te blijven uitvoeren, start vanaf 1 oktober een onderzoek onder deze werkzoekenden. Naar verwachting zijn de resultaten in 2024 bekend.

  Circa 1 tot 1,5 jaar worden werkzoekenden die voor het eerst een WGA-uitkering ontvangen, opgenomen in het onderzoek. Om verschillende niveaus van dienstverlening met elkaar te kunnen vergelijken, worden zij via willekeurige selectie in 3 groepen verdeeld: een controlegroep, een experimentgroep en een reguliere groep met overige WGA-gerechtigden. UWV benadert de controlegroep tijdens de onderzoeksperiode niet voor persoonlijke ondersteuning bij hun re-integratie. Zij ontvangen hierover een brief. De experimentgroep krijgt daarentegen meer persoonlijke ondersteuning.

  Het onderzoek duurt naar verwachting 4 tot 4,5 jaar. Deelnemers worden 3 jaar gevolgd en ontvangen tijdens het onderzoek een aantal keer een vragenlijst. Na afloop van het onderzoek neemt UWV contact op met de deelnemers. WGA-gerechtigden uit de controlegroep die nog een uitkering hebben, biedt UWV op dat moment alsnog ondersteuning aan in hun zoektocht naar passend werk. Werkzoekenden uit de controlegroep die hier eerder behoefte aan hebben, kunnen dit aangeven bij UWV. 

  Bron: UWV

 3. UWV verlaagt of schrapt IVA-uitkering voor enkele honderden mensen na onjuiste beoordeling

  Leave a Comment

  Het UWV heeft na een herbeoordeling alsnog de uitkering verlaagd of stopgezet voor enkele honderden mensen die eerder een IVA-uitkering kregen, omdat ze waren beoordeeld als volledig arbeidsongeschikt.

  Dit meldt het UWV dinsdag nadat in juni al werd gemeld dat de dossiers van 1.991 mensen opnieuw moesten worden beoordeeld.

  Een eerdere beoordeling door het Ondersteuningsteam Noord (OTN) in Groningen bleek niet aan alle professionele en juridische eisen te voldoen, meldde het UWV toen.

  Inmiddels zijn 1.584 mensen opnieuw beoordeeld. Hiervan behoudt 70 procent het recht op een IVA-uitkering. 19 procent krijgt een lagere uitkering en van 11 procent is de uitkering beëindigd omdat ze minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn.

  Voor deze laatste groep, klanten die hun uitkering verliezen, kan dat grote gevolgen hebben voor het inkomen.

  Bron: UWV

 4. Publicatie gedifferentieerde premie 2020

  Leave a Comment

  Op 2 september zijn de gedifferentieerde premies 2020 gepubliceerd.

  Kenmerken WGA
  Het gemiddeld premieniveau van de WGA stijgt in 2020 beperkt. Het gemiddelde percentage stijgt van 0,75% naar 0,76%. De mate waarin de premie van het ene jaar op het andere jaar muteert is afhankelijk van de ontwikkeling van de uitkeringslasten ten opzichte van het premieplichtige loon.

  In de premie berekening van 2020 komen de uitkeringen uit 2018 tot uitdrukking. De WGA bestaat uit uitkeringen voortkomend uit een vaste dienstverbanden (WGA Vast) en flexibele dienstverbanden (WGA Flex).
  Uitkeringen worden maximaal 10 jaar aan de werkgever doorbelast middels de gedifferentieerde WGA premie.

  Minimum premie grote werkgever 0,19% was 0,18%
  Maximum premie grote werkgever 3,04% was 3,00%

  Kenmerken ZW
  De ziektewet premies stijgen in 2020. In de eerste plaats het gevolg van een sterke stijging van de uitkeringslasten. In 2019 zijn de ZW lasten sterker gestegen dan voorzien bij de premie vaststelling voor 2019. In 2020 wordt een verdere stijging van de uitkeringslasten verwacht. Oorzaak van deze stijging is de gunstige economische ontwikkeling waardoor het aantal flex werkers verder toeneemt.

  Uitkeringen worden voor maximaal 2 jaar aan de werkgever doorbelast middels de gedifferentieerde ZW premie.

  Minimum premie grote werkgever 0,13% was 0,10%
  Maximum premie grote werkgever 2,08% was 1,72%

  Sector 52 uitzendbedrijven

  Minimum premie grote werkgever 0,13% was 0,10%
  Maximumpremie grote werkgever 10,02% was 8,48%

  Nieuwsgierig wat de financiële consequenties van de premiewijziging is voor uw organisatie? Maak gebruik van onze gratis QuickScan.